parallax background

Spring ja Hibernate: Java edasijõudnutele õhtune grupp (T, N 04.06 – 08.08.2024 kell 17.30-20.45)

detsember 18, 2023
  • Koolituse maht: 200 akadeemilist tundi (millest 70 tundi kontaktõpe, 50 tundi iseseisvad harjutused, 40 tundi iseseisvalt projekti valmistamiseks, 40 tundi õppevideode läbimiseks)
  • Sihtgrupp: Baaskogemusega Java programmeerimise huvilised. Tööotsijad, kes on Vali-IT lõpetanud, ülikooli lõpetanud, teiste programmeerimiskeelte oskajad, kellel on soov Javat edasijõudnutele õppida.
  • Koolituse eesmärk: Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi Spring veebiraamistikust, Hibernate objekt-relatsioonilise kaardistamise teegist, Aspect-Oriented programmeerimisest, Dockeriga virtualiseerimisest. Lisaks omandame põgusalt teadmisi front-endist Angulari näol, luues funktsioneeriva full-stack rakenduse.
  • Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik varasem programmeerimise oskus.
  • Õppegrupi suurus: 2-3 inimest ühes grupis
  • Maksumus: 2,049.18€ + km
  • Õppekeel: eesti
  • Lektor: Lennart Lüsi
 
 
 

Õppekava

Koolitusel on järgmised teemad:

Java objekt-orienteeritud programmeerimise osa kordamine (8 ak.t auditoorselt + 6 ak.t. iseseisvalt):
• Encapsulation
• Inheritance
• Overriding
• Object casting
• Value and Reference Type
• Interfaces
• ToString
• Abstract Classes

Java objekt-orienteeritud programmeerimise osa edasijõudnutele (4 ak.t auditoorselt + 2 ak.t. iseseisvalt):
• Streams
• Threads
• Geneerika

Miniprojekti tegemine kasutades objekt-orienteeriud programmeerimise oskusi (8 ak. t. auditoorselt + 6 ak.t. iseseisvalt)
Spring veebiraamistiku kasutamine (12 ak.t. auditoorselt + 8 ak.t. iseseisvalt):
• Spring configurations
• Spring annotations
• Dependency injection
• Beans
• Scope and lifecycles
• Controller-View-Model
• Mappings

Hibernate baasteadmised (8 ak.t. auditoorselt + 4 ak.t. iseseisvalt):
• Sissejuhatus Hibernate-i
• Andmebaasiga ühenduvus
• Advanced Mapping

Spring edasijõudnutele (8 ak.t. auditoorselt + 4 ak.t. iseseisvalt):
• Advanced annotations
• Aspect-Oriented programming
• Lombok
• Docker

Spring projekti tegemine kasutades Hibernate-i (16 ak. t. auditoorselt + 12 ak.t. iseseisvalt)
Sissejuhatus Angulari (4 ak.t. auditoorselt + 2 ak.t. iseseisvalt):
• Components
• Routing
• Services
• REST

Full-stack projekti tegemine kasutades varasemaid oskusi ja Angulari (12 ak. t. auditoorselt + 10 ak.t. iseseisvalt)
• Omas vabas tempos koolitusmaterjali läbimine

Lõpp-projekti valmimine koolitaja juhendamisel (20 ak. tundi juhendamist, 60 ak tundi iseseisvalt)
• Lõpp-projekti kava koostamine
• Idee esitamine koolitajale ja detailides kokkuleppimine
• Omas vabas tempos lõpp-projekti teostamine
• Projekt on koolitatava valida ning võib ühtida äriidee, ettevõttesse kandideerimise või lõputöö projekti(de)ga
• Näited projektidest: funktsionaalne veebipood, töötav ja allalaetav mobiilirakendus, suhtlusplatvorm, finantstehingute platvorm

Töötav ja funktsionaalne lõpp-projekt on eelduseks kursuse edukaks sooritamiseks!
Vaata täpsemalt "Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid" alajaotusest.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpus valmistab koolitatav koolitaja juhendamisel lõpp-projekti. Funktsionaalse ja töötava lõpp-projekti valmimisel ja koolitaja hinnangu edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.

Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis piisavalt osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Kui õpitulemusi saavutatud ei ole, on õigus koolitajal koolitatav koolitusest välja arvata. Vaata täpsemalt Õppekorralduse Alused § 6.
Toimumise koht
Koolitused toimuvad vaid veebikeskkonnas Google Meet vahendusel.
Kõikidele registreerunutele antakse tasuta monitor, mis võimaldab ühelt ekraanilt koolitust jälgida ja teise ekraani peal kaasa kirjutada.
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.
Kasutatavad meetodid
Interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg
Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 55 30 500 või e-postile support@development.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.


Töötukassa kauduArve ettevõtteleArve eraisikule