Õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. Aurora Development OÜ (reg nr: 16045335) (edaspidi: Aurora Development) lähtub oma tegevuses täiskasvanuhariduse õigusaktidest ja teistest seonduvatest õigusaktidest ning Aurora Development õppekorralduse alustest.
1.2. Aurora Development korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Õppetöö toimub Aurora Development koolituskalendri ja ajakava alusel õppetööks sobivates veebikeskkondades.
1.4. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit)
1.5. Koolitus toimub enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6. Õppetöö toimub eesti või inglise keeles.
1.7. Koolituse korralduse, koolituskavade ja ajakavadega saab tutvuda Aurora Development kodulehel www.development.ee.
1.8. Aurora Development peamine õppevaldkond on “informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad”, mille alla kuuluvad järgnevad õppekavarühmad: arvutikasutus, andmebaaside ja võrgu disain ning haldus, tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm.
Õppekavarühmade määratluse alus: kehtivas täienduskoolituse standardis väljatoodud õppekavade liigitus ja määruse lisaga kehtestatud õppekavarühmade loetelu, mille aluseks omakorda on rahvusvaheline haridus- ja koolitusvaldkondade liigitus International Standard Classification of Education Fields of Education and Training (ISCED-F 2013).

2. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

2.1. Koolitusele registreerumine toimub kodulehel www.development.ee, täites vastava registreerumisvormi või e-kirja teel.
2.2. Infot koolitustele registreerumise kohta saab support@development.ee ja telefonilt tel +372 55 30 500.
2.3. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3. Koolituse eest tasumine

3.1. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse e-mailiga või postiga. Üldjuhul tuleb tasuda arve enne koolituse algust.
3.2. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
3.3. Osaliselt tagastatakse õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui on tehtud eelnevaid kulutusi (ostetud materjale, jms).

4. Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine

4.1. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituskeskust hiljemalt 7 kalendripäeva enne koolituse toimumist e-kirja teel support@development.ee või telefoni teel (tel +372 55 30 500). Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust või lepitakse kliendiga kokku uus koolituse aeg. Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ning siiski ei ilmu koolitusele ning ei teata enda mitteilmumisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, siis ei kuulu koolituse eest tasutud summa tagastamisele.
4.2. Koolituskeskusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.
4.3. Koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel.
4.4. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

5. Koolituse katkestamine

5.1. Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vajadusel võib koolituskeskus küsida uuesti liitumisel õppijalt koolitusmaterjalidega seotud kulutuste hüvitamist.
5.2. Juhul kui koolitus katkestatakse õppija poolt, siis arve tasumise kohustus õppijale jääb.

6. Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

6.1. Koolituselt arvatakse välja õppijad, kes on koolitusele korduvalt mitteilmunud ning sellest mitte teada andnud.
6.2. Põhjendatud mitteilmumise korral on kohustus õpetatav materjal iseseisvalt läbi töötada (koos koolitaja poolt antud juhendamise ja materjalidega), kui seda ei tehta ning see põhjustab õppija mahajäämist ning teiste õppijate tempo aeglustumist, on koolitajal õigus õppija koolituselt väljaarvata.
6.3. Kui koolitusel osalejal ei ole enam koolituse ajal võimalik koolituspäevadest 80% osalemise nõuet täita, on vajalik koordinaatori ja koolitajaga leppida kokku eraldi lõpetamise tingimused. Kui seda ei tehta, on koolitaja õigus õppija koolituselt väljaarvata.
6.4. Väljaarvamisel on nõutav kõigi läbitud tundide eest tasuda, kõigi läbimata tundide ulatuses koolituse eest tasutud summa tagastatakse.
6.5. Läbitud tundideks arvestatakse ka neid koolituspäevi, kus õppija ei osalenud, kuid pidi esialgselt osalema. Läbimata tundideks loetakse kõiki koolituspäevi alates väljaarvamise hetkest.
6.6. Väljaarvamisest alates on õppijal kohustus 30 päeva jooksul anda koolituse läbiviijale arvelduskonto number, kuhu tagastatud tasutud summa kanda, selle tegemata jätmisel summat ei tagastata. Õppijal on õigus vaidlustada väljaarvamine 15 päeva jooksul pärast väljaarvamise teatist.

7. Koolituse korraldamine ja lõpetamine

7.1. Koolitusel osalejal täidab koolituse alguses vastava registreerimislehe.
7.2. Koolitus loetakse läbituks, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms).
7.3. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.
7.4. Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi.
7.4.1. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
7.4.2. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Vt: https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009

8. Koolitatava õigused ja kohustused

8.1. Koolitataval on õigus:
8.1.1. enne kursusele õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse, koolituskavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;
8.1.2. näidata koolituste eest tasutud õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele.
8.2. Koolitatav on kohustatud:
8.2.1. täitma koolituskeskuse poolt kehtestatud sisekorra eeskirju;
8.2.2. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
8.2.3. hoidma tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
8.2.4. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

9. Kvaliteedi tagamise alused

9.1. Koolituste kvaliteedi tagamiseks kogub Aurora Development järjepidevalt õppijate tagasisidet, analüüsib seda ning parendab tagasisidest lähtuvalt oma teenuse kvaliteeti.
9.2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise alused:
9.2.1. Koolituskeskus korraldab koolitusi õpperuumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.
9.2.2. Koolitusruumid on varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega ning koolitusruumi sisustus on sobilik täiskasvanu õppe läbiviimiseks ning paindlik ümberpaigutamiseks, et kasutada erinevaid õppemeetodeid.
9.2.3. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi.
9.3. Õppekavade kvaliteedi tagamise alused:
9.3.1. Õppekavad avalikustatakse Aurora Development kodulehel.
9.3.2. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.
9.3.3. Õppekava on täienduskoolituse alusdokument.
9.4. Koolitajate kvaliteedi tagamise alused:
9.4.1. Kõigil koolitajatel on olemas õppe läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon ning oma valdkonnas töökogemus.
9.4.2. Koolituskeskus kaasab õppetegevuse läbiviimiseks oma ala spetsialistid. Koolitaja peab olema oma alal kogenud praktik ning tegelema pideva enesetäiendusega. Koolitaja kogemust peetakse eeliseks.
9.4.3. Tagasiside põhjal tehakse vajadusel koolitajale ettepanekuid õppetegevuse paremaks läbiviimiseks ning see on alus koolitaja enesetäiendamiseks.