parallax background

React: süvaõpe JavaScripti oskajale õhtune grupp (T, N 16.01 – 28.03.2024 kell 17.30-20.45)

oktoober 2, 2023
  • Koolituse maht: 200 akadeemilist tundi (millest 70 tundi kontaktõpe, 50 tundi iseseisvad harjutused, 40 tundi iseseisvalt projekti valmistamiseks, 40 tundi õppevideode läbimiseks)
  • Sihtgrupp: Front-end programmeerimise huvilised. React veebiraamistiku huvilised. Spetsialistid, kes soovivad IT-arenduse alaseid lisateadmisi hankida.
  • Koolituse eesmärk: Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi React veebiraamistikust. Koolituse lõppedes on omandatud React veebirakenduse kasutamiseks kõik vajalikud teadmised.
  • Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik eelnev kokkupuude front-end keeltega, eelkõige JavaScriptiga.
  • Õppegrupi suurus: 2-3 inimest ühes grupis
  • Maksumus: 2083€ + km
  • Õppekeel: eesti
  • Lektor: Mihkel Vaher
 
 
 

T egemist on ühe põhjalikuma ja sügavaima Reacti koolitusega, mida läbides on võimalik saada Reacti spetsialisti kõik oskused. Lahendame kokku koolituse jooksul 4 reaalset proovitööd (esialgu koolitatavad iseseisvalt ja seejärel koos), millele järgneb iseseisev juhendatav projekt.

Koolitusel valmistatakse üheskoos üks suurem projekt. Läbi koduste ülesannete valmistatakse omakorda kümme projekti, seega CV täieneb vähemalt 15 (!) projekti võrra (üheskoos tehtav projekt, neli proovitööd, kümme kodust projekti). Neile lisandub iseseisvalt koostatav lõpuprojekt.


Õppekava

Koolitusel on järgmised teemad:

Reacti sissejuhatus (4 ak. tundi + 2 ak. tundi iseseisvalt)
• sissejuhatus veebiraamistikesse (Angular, React, Vue)
• sissejuhatus Reacti
• komponentidel põhinev struktuur
• JSX

UI teegid Reactis (4 ak. tundi + 2 ak. tundi iseseisvalt)
• Bootstrap
• Material UI
• Tailwind CSS
• Creative Tim

Reacti põhiteadmised (10 ak. tundi + 6 ak. tundi iseseisvalt)
• rendering ehk väljakuvamine
• navigation ehk navigeerimine erinevate lehtede vahel
• pages, alamkomponendid ja ülemkomponendid ehk CBA arhitektuur
• props ehk komponentide vaheline suhtlus
• events ehk sündmustele reageerimine
• states ehk erinevad olekud
• forms ehk andmete lugemine

Hookid (12 ak. tundi + 6 ak. tundi iseseisvalt)
• useState (olek)
• useEffect (kõrvalefektid)
• useNavigate (navigeerimine)
• useRef (vormi väljade lugemine)
• useTranslate (tõlkimine)
• useParams (URL parameetrid)
• useMap (kaardirakendus)
• useContext (globaalne muutuja)

API päringud (12 ak tundi + 10 ak tundi iseseisvalt)
• Smartpost ja Omniva pakiautomaadid
• Google Maps kaart
• LHV EveryPay makse
• Firebase andmebaas

Autentimine Reactis (10 ak. tundi + 10 ak. tundi iseseisvalt)
• sisselogimine ja registreerumine
• administraatori vaate loomine ning nupu peitmine
• URLi kaitse
• autentimise turvalisus

React edasijõudnutele teemad (14 ak. tundi + 12 ak. tundi iseseisvalt)
• fragmendid
• portaalid
• kõrvalefektid
• reducer's
• optimisatsioon
• redux
• back-end + React

TypeScript (4 ak. tundi + 2 ak. tundi iseseisvalt)
• erinevus JavaScripti ja TypeScript vahel
• TypeScripti eelised
• Projekti konverteerimine TypeScripti

Kõik oskused tuuakse koolitatavani ühiselt tehtavas Reacti projektis, mis vastab reaalelulisele tööle, kus kasutatakse parimaid praktikaid ja reaalelulisi näited
Koolituse lõpus tegeleme reaalsete proovitöödega, mida palume esmalt lahendada koolitatavatel ja seejärel näitame lahenduskäiku. Kõiki ülalpool toodud oskusi on võimalik proovitöödes reaalselt testida.

Pane tähele, et lisaks eeltoodud iseseisvale tööle on vajalik ka õppevideode läbitöötamine mahus ca 40 akadeemilist tundi
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpus valmistab koolitatav koolitaja juhendamisel lõpp-projekti. Funktsionaalse ja töötava lõpp-projekti valmimisel ja koolitaja hinnangu edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.

Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
Toimumise koht
Koolitused toimuvad vaid veebikeskkonnas Google Meet vahendusel.
Koolitusel osalemiseks on vaja mikrofoni olemasolu (sobib nii arvuti kui ka vajadusel telefoni mikrofon) ja interneti kiirus vähemalt 10 Mbps alla laadimise kiirus ja 2 Mbps üles laadimise kiirus.
Arvuti RAM on eelistatult 8GB või rohkem.
Kõikidele registreerunutele antakse tasuta monitor, mis võimaldab ühelt ekraanilt koolitust jälgida ja teise ekraani peal kaasa kirjutada.
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Põhiline õppetöö toimub veebis - koolitaja selgitab teemat ning koolitatavad kirjutavad kaasa ning arutlevad/küsivad vastava teema osas. Suur osa õppetööst toimub ka iseseisvalt kodus, koduseid ülesandeid lahendades. Koduseid ülesandeid lahendades on võimalik pidevalt koolitajaga kontakti võtta ning abi küsida lahenduse leidmiseks või probleemide tekkimisel. Koduste ülesannete lahendused saadetakse ka eraldi failina.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.
Kasutatavad meetodid
Veebiloengud, mida salvestatakse ning on alati järelvaadatavad.
Iga loengu järel saadetakse kodused ülesanded, millel on tegevused ja eraldi failina vastused.
Online tasulised veebiloengud (näiteks Udemy), mis saadetakse e-mailile.
Lõpuprojekt, milles aidatakse vajadusel iga sammu läbiviimisel.
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg
Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 55 12343 või e-postile support@development.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.


Töötukassa kauduArve ettevõtteleArve eraisikule