parallax background

Java & Spring: back-end süsteemide spetsialisti koolitus nullist (E, K 17.06 – 21.08.2024 kell 14.00-17.00)

jaanuar 2, 2023
  • Koolituse maht: 200 akadeemilist tundi (millest 70 tundi kontaktõpe, 50 tundi iseseisvad harjutused, 40 tundi iseseisvalt projekti valmistamiseks, 40 tundi õppevideode läbimiseks)
  • Sihtgrupp: Algajad programmeerimise huvilised, spetsialistid, kes soovivad Java IT-arenduse alaseid baasteadmisi hankida.
  • Koolituse eesmärk: Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi Java keelest. Koolituse lõppedes on omandatud Java keeles Springi ja Hibernate rakenduse loomiseks vajalikud baasteadmised.
  • Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus. Soovituslikult varasem kokkupuude programmeerimisega (võimalik korvata suure motiveeritusega).
  • Õppegrupi suurus: 2-3 inimest ühes grupis
  • Maksumus: 2,049.18€ + km
  • Õppekeel: eesti
  • Lektor: Indrek Kutser
 
 
 

Õppekava

Koolitusel on järgmised teemad:

Põhiteadmised Javas (8 ak.t auditoorselt + 4 ak.t. iseseisvalt):
• Väljaprintimine ja sisendi andmine (Hello World)
• tingimuslaused
• tsüklid
• massiivid
• funktsioonid
• objektid

Java objektorienteeritud teadmised (28 ak. t. auditoorselt + 24 ak.t. iseseisvalt):
• Encapsulation
• Inheritance
• Overriding
• Object casting
• Value and Reference Type
• Interfaces
• ToString
• Abstract Classes

Front-end baasteadmised (16 ak.t. auditoorselt + 12 ak.t. iseseisvalt):
• Javascript
• HTML
• CSS
• DOM
• Angular/React -> vastavalt soovidele

Andmebaaside teadmised Hibernate kaudu (4 ak.t. auditoorselt + 2 ak.t. iseseisvalt):
• PostgreSQL
• H2
• Hibernate

Java edasijõudnutele: Spring ja Hibernate (14 ak.t. auditoorselt + 8 ak.t. iseseisvalt):
• Beanid
• Annotationid
• Entities
• Repositories
• Services
• Controller ja REST

Lõpuprojekt juhendaja koordineerimisel (40 ak.t. iseseisvalt)
• Teeme üheskoos veel mitmeid suuremaid projekte

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpus valmistab koolitatav koolitaja juhendamisel lõpp-projekti. Funktsionaalse ja töötava lõpp-projekti valmimisel ja koolitaja hinnangu edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.

Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis piisavalt osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Kui õpitulemusi saavutatud ei ole, on õigus koolitajal koolitatav koolitusest välja arvata. Vaata täpsemalt Õppekorralduse Alused § 6.
Toimumise koht
Koolitused toimuvad vaid veebikeskkonnas Google Meet vahendusel.
Kõikidele kaugõppes osalejatele antakse tasuta monitor, mis võimaldab ühelt ekraanilt koolitust jälgida ja teise ekraani peal kaasa kirjutada.
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.
Kasutatavad meetodid
Interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg
Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 55 30 500 või e-postile support@development.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.


Töötukassa kauduArve ettevõtteleArve eraisikule