parallax background

JavaScript & React: nullist front-end spetsialistiks intensiivõpe (E, K 01.07 – 04.09.2024 kell 9.00-12.15)

detsember 5, 2023
  • Koolituse maht: 200 akadeemilist tundi (millest 70 tundi kontaktõpe, 50 tundi iseseisvad harjutused, 40 tundi iseseisvalt projekti valmistamiseks, 40 tundi õppevideode läbimiseks)
  • Sihtgrupp: Algajad front-end programmeerimise huvilised. JavaScripti programmeerimiskeele huvilised. React veebiraamistiku huvilised. Spetsialistid, kes soovivad IT-arenduse alaseid lisateadmisi hankida.
  • Koolituse eesmärk: Arendada osaleja praktilisi Reacti oskusi nii, et koolituse tulemusena oskab osaleja kasutada Reacti veebiraamistikku front-end arenduseks
  • Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus. Soovituslikult varasem kokkupuude programmeerimisega (võimalik korvata suure motiveeritusega).
  • Õppegrupi suurus: 2-3 inimest ühes grupis
  • Maksumus: 2,049.18€ + km
  • Õppekeel: eesti
  • Lektor: Mihkel Vaher
 
 
 

V iimastel aastatel on veebiraamistikud front-end maailma vallutanud, puhta JavaScriptiga tänapäeval enam töömaastikul hakkama ei saada. Veebiraamistikest üks populaarsematest on React, millel on meeletu kogukondlik tugi. React on hinnatud tööriist, kuna tal on kõige parem dokumentatsiooni tugi - mis võimaldab edukalt iseseisvat õpeta jätkata -, väga suur populaarne kogukond ning Reactile on tööpakkumisi kõige enam.

Koolitusel valmistame mitu rakendust, põhimoodul on veebipoe nullist valmistamine. Paneme suurt rõhku API otspunktidele (pakiautomaatide kättesaamine, online makse sooritamine, andmebaasiga suhtlus, Google Maps abil poodide väljakuvamine) ning massiivide ja objektide väljakuvamisele ning manipuleerimisele. Iga koolituspäeva lõppedes saadetakse iseseisvad harjutused koos lahendustega.


Õppekava

Koolitusel on järgmised teemad:

React spetsialisti õpe nullist (70 ak. tundi auditoorselt + 50 ak. tundi koduste töödena)

Reacti sissejuhatus (2 ak. tundi + 2 ak. tundi iseseisvalt)
• sissejuhatus veebiraamistikesse (Angular, React, Vue)
• sissejuhatus Reacti
• Components
• Styles
• Templates

HTML Reactis (4 ak. tundi + 2 ak. tundi iseseisvalt)
• tag’id
• klassid
• id’d
• stiilid
• vormid
• JSX
• Dünaamiline väljakuvamine

CSS Reactis (4 ak. tundi + 2 ak. tundi iseseisvalt)
• värvid, tekst, font
• erinevad display’d
• responsiveness
• margin’d, padding’ud
• dünaamilised CSS klassid
• Bootstrap

JavaScript Reactis (8 ak. tundi + 8 ak. tundi iseseisvalt)
• muutujad, nende teisendamine
• tingimuslaused
• tsüklid
• massiivid
• funktsioonid
• objektid
• JSON
• DOM manipulation

Massiivide manipuleerimine (8 ak. tundi + 6 ak. tundi iseseisvalt)
• sorteerimine
• filtreerimine
• muutmine
• järjekorra numbri otsimine
• elemendi otsimine
• kustutamine
• lisamine
• muutmine

Reacti põhiteadmised (10 ak. tundi + 6 ak. tundi iseseisvalt)
• Rendering
• Pages
• Databinding
• Props
• Events
• States
• Forms
• Two-way binding

Hookid (12 ak. tundi + 6 ak. tundi iseseisvalt)
• useState (olek)
• useEffect (kõrvalefektid)
• useNavigate (navigeerimine)
• useRef (vormi väljade lugemine)
• useTranslate (tõlkimine)
• useParams (URL parameetrid)
• useMap (kaardirakendus)
• useContext (globaalne muutuja)

API päringud (12 ak tundi + 10 ak tundi iseseisvalt)
• Smartpost ja Omniva pakiautomaadid
• Google Maps kaart
• LHV EveryPay makse
• Firebase andmebaas

Reacti korrektne arhitektuur (10 ak. tundi + 8 ak. tundi iseseisvalt)
• korrektne koodistiil
• alamkomponendid
• TypeScript

Kõik oskused tuuakse koolitatavani ühiselt tehtavas Reacti projektis, mis vastab reaalelulisele tööle, kus kasutatakse parimaid praktikaid ja reaalelulisi näited
Koolitusel valmib portfoolio, veebipood, tagasisidede rakendus, lisaks väga mitmeid väikeseid rakendusi läbi koduste tööde.

Pane tähele, et koolitusel on vajalik sooritada lõpuprojekt mahus ca 40 akadeemilist tundi. Anname selleks aga juhendi koolituse lõpus ning abistame igakülgselt selle valmimisel.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpus valmistab koolitatav koolitaja juhendamisel lõpp-projekti. Funktsionaalse ja töötava lõpp-projekti valmimisel ja kõigi nõuete täitmisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.

Kui kõik nõuded pole lõpuprojektis täidetud, aga isik on koolitusest osa võtnud, väljastatakse õppijale tõend juhul kui on osa võetud vähemalt 80% õppemahust. Kui on soov tõendi asemel tunnistus saada, on võimalik lõpuprojekti parandada nõuetele vastavaks.
Toimumise koht
Koolitused toimuvad vaid veebikeskkonnas Google Meet vahendusel.
Koolitusel osalemiseks on vaja mikrofoni olemasolu (sobib nii arvuti kui ka vajadusel telefoni mikrofon) ja interneti kiirus vähemalt 10 Mbps alla laadimise kiirus ja 2 Mbps üles laadimise kiirus.
Arvuti RAM on eelistatult 8GB või rohkem.
Kõikidele registreerunutele antakse tasuta monitor, mis võimaldab ühelt ekraanilt koolitust jälgida ja teise ekraani peal kaasa kirjutada.
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Põhiline õppetöö toimub veebis - koolitaja selgitab teemat ning koolitatavad kirjutavad kaasa ning arutlevad/küsivad vastava teema osas. Suur osa õppetööst toimub ka iseseisvalt kodus, koduseid ülesandeid lahendades. Koduseid ülesandeid lahendades on võimalik pidevalt koolitajaga kontakti võtta ning abi küsida lahenduse leidmiseks või probleemide tekkimisel. Koduste ülesannete lahendused saadetakse ka eraldi failina.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.
Kasutatavad meetodid
Veebiloengud, mida salvestatakse ning on alati järelvaadatavad.
Iga loengu järel saadetakse kodused ülesanded, millel on tegevused ja eraldi failina vastused. Kodutööd vaadatakse koostöös koolitajaga järgmise loengu alguses üle.
Online tasulised veebiloengud (näiteks Udemy), mis saadetakse e-mailile.
Lõpuprojekt, milles kasutatakse kõiki õpitud oskusi ning mille osas antakse põhjalik tagasiside.
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg
Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 55 12343 või e-postile support@development.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.


Töötukassa kauduArve ettevõtteleArve eraisikule