parallax background

Front-end programmeerija tervikõpe õhtune grupp (E, K 01.07 – 04.09.2024 kell 17.30-20.45)

detsember 20, 2023
  • Koolituse maht: 200 akadeemilist tundi (millest 70 tundi kontaktõpe, 50 tundi iseseisvad harjutused, 40 tundi iseseisvalt projekti valmistamiseks, 40 tundi õppevideode läbimiseks)
  • Sihtgrupp: Algajad front-end programmeerimise huvilised, kes pole varem programmeerimisega kokku puutunud. JavaScripti ja Reacti huvilised. Spetsialistid, kes soovivad IT-arenduse alaseid lisateadmisi hankida.
  • Koolituse eesmärk: Arendada osaleja praktilisi front-end oskusi nii, et koolituse tulemusena oskab osaleja front-end arenduseks vajalikke tööriistu
  • Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus. Varasem programmerimise oskus pole vajalik.
  • Maksumus: 2,049.18€ + km
  • Õppegrupi suurus: 2-3 inimest ühes grupis
  • Õppekeel: eesti
  • Lektorid: Kristian Paekivi (JavaScript) / Mihkel Vaher (React) / Hans Uustalu (disain)
 
 
 

P rogrammeerimise õppe alustamisel soovitatakse alustada eelkõige front-end õppimisest. Koolitusel teeme väikses grupis selgeks kõik vajaliku, mis on ühele front-end programmerijale vajalik.

Koolitusel valmistame üheskoos mitmeid suuremaid rakendusi. Iga koolituspäeva lõppedes saadetakse iseseisvad harjutused koos lahendustega, millest kujuneb suur portfoolio erinevatest pisirakendustest.


Õppekava

Koolitusel on järgmised teemad:

Front-end programmeerija tervikõpe (70 ak. tundi auditoorselt + 50 ak. tundi koduste töödena)

HTML (6 ak. tundi + 2 ak. tundi iseseisvalt)
• pildid
• nupud
• vormid
• erinevad tag’id, div ja span
• stiiliklassid

CSS (6 ak. tundi + 2 ak. tundi iseseisvalt)
• värvid, tekst, font
• erinevad display’d
• margin’d, padding’ud
• dünaamilised CSS klassid
• Bootstrap
• mobiilide erinevad vaated

Git ja versioonihaldus (2 ak. tundi + 1 ak. tund iseseisvalt)
• uue repositooriumi loomine
• repositooriumite alla laadimine
• repositooriumi täiendamine
• Githubi kasutamine portfooliona

Jira meeskonnatöö tööriista kasutamine (2 ak. tundi + 1 ak. tund iseseisvalt)
• projekti juhtimise ülevaade
• ülesannete jaotamine
• sobivate ülesannete võtmise protsess
• ülevaatuse ja lõpliku koodi üleandmise ülevaade

Figma abil endale prototüübi loomine (4 ak. tundi + 2 ak. tund iseseisvalt)
• disainimise ülevaade
• lihtsamad disaini põhimõtted
• Figma kasutamine ja prototüübi tegemine
• prototüübi abil CSS koodi kättesaamine ja lehele kandmine

JavaScripti sissejuhatus (8 ak. tundi + 8 ak. tundi iseseisvalt)
• muutujad ja nende tüübid
• muutujate tüüpide erinevad võimalused
• tingimuslaused
• konsooli välja logimine

JavaScripti kasutamine HTMLs (16 ak. tundi + 14 ak. tundi iseseisvalt)
• muutuja väljakuvamine HTMLs
• andmete muutmine nii, et ka HTMLs toimuks muutus
• dünaamilise CSS võimalused läbi muutujate
• HTML kadumine ja tagasi ilmumine sõltuvalt muutuja väärtusest

Array'dega töötamine (8 ak. tundi + 6 ak. tundi iseseisvalt)
• sorteerimine
• filtreerimine
• kustutamine
• lisamine
• muutmine

Objektidega töötamine (4 ak. tundi + 4 ak. tundi iseseisvalt)
• andmete kokkusidumine ühte objekti
• võtmete kasutamine
• läbi vormi andmete kokkusidumine

Reacti kasutamiseks vajalikud teadmised (10 ak. tundi + 8 ak. tundi iseseisvalt)
• JSX
• Rendering
• useState
• useRef
• useParams
• API päringud

Projekti üleslaadmine serverisse (4 ak. tundi + 2 ak. tundi iseseisvalt)
• Firebase kasutamine
• Käsurea oskuste rakendamine
• Koodi üles laadimine serverisse
• Serveris koodi uuendamine

Kõik oskused tuuakse koolitatavani ühiselt tehtavates projektides, mis vastavad reaalelulisele tööle, kus kasutatakse parimaid praktikaid ja reaalelulisi näited


Pane tähele, et koolitusel on vajalik sooritada lõpuprojekt mahus ca 40 akadeemilist tundi. Anname selleks aga juhendi koolituse lõpus ning abistame igakülgselt selle valmimisel.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpus valmistab koolitatav koolitaja juhendamisel lõpp-projekti. Funktsionaalse ja töötava lõpp-projekti valmimisel ja kõigi nõuete täitmisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.

Kui kõik nõuded pole lõpuprojektis täidetud, aga isik on koolitusest osa võtnud, väljastatakse õppijale tõend juhul kui on osa võetud vähemalt 80% õppemahust. Kui on soov tõendi asemel tunnistus saada, on võimalik lõpuprojekti parandada nõuetele vastavaks.
Toimumise koht
Koolitused toimuvad vaid veebikeskkonnas Google Meet vahendusel.
Koolitusel osalemiseks on vaja mikrofoni olemasolu (sobib nii arvuti kui ka vajadusel telefoni mikrofon) ja interneti kiirus vähemalt 10 Mbps alla laadimise kiirus ja 2 Mbps üles laadimise kiirus.
Arvuti RAM on eelistatult 8GB või rohkem.
Kõikidele registreerunutele antakse tasuta monitor, mis võimaldab ühelt ekraanilt koolitust jälgida ja teise ekraani peal kaasa kirjutada.
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Põhiline õppetöö toimub veebis - koolitaja selgitab teemat ning koolitatavad kirjutavad kaasa ning arutlevad/küsivad vastava teema osas. Suur osa õppetööst toimub ka iseseisvalt kodus, koduseid ülesandeid lahendades. Koduseid ülesandeid lahendades on võimalik pidevalt koolitajaga kontakti võtta ning abi küsida lahenduse leidmiseks või probleemide tekkimisel. Koduste ülesannete lahendused saadetakse ka eraldi failina.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.
Kasutatavad meetodid
Veebiloengud, mida salvestatakse ning on alati järelvaadatavad.
Iga loengu järel saadetakse kodused ülesanded, millel on tegevused ja eraldi failina vastused. Kodutööd vaadatakse koostöös koolitajaga järgmise loengu alguses üle.
Online tasulised veebiloengud (näiteks Udemy), mis saadetakse e-mailile.
Lõpuprojekt, milles kasutatakse kõiki õpitud oskusi ning mille osas antakse põhjalik tagasiside.
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg
Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 55 12343 või e-postile support@development.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.


Töötukassa kauduArve ettevõtteleArve eraisikule